ژنراتورهای دیزل عرضه شده توسط شرکت مشارکت نیرو

همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش

4M10G88/5

دیزل ژنراتور  Baudouin

مدل 4M10G88/5

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA88
توان استندبای KW70.4
توان پرایم KVA80
توان پرايم KW63.36
4M10G110/5

دیزل ژنراتور  Baudouin

مدل 4M10G110/5

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA110
توان استندبای KW88
توان پرایم KVA100
توان پرايم KW79.2
6M11G150/5

دیزل ژنراتور  Baudouin

مدل 6M11G150/5

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA150
توان استندبای KW120
توان پرایم KVA135
توان پرايم KW108
6M11G165/5

دیزل ژنراتور  Baudouin

مدل 6M11G165/5

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA165
توان استندبای KW132
توان پرایم KVA150
توان پرايم KW118.8
6M16G220/5

دیزل ژنراتور  Baudouin

مدل 6M16G220/5

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA220
توان استندبای KW176
توان پرایم KVA200
توان پرايم KW158.4
6M16G250/5

دیزل ژنراتور  Baudouin

مدل 6M16G250/5

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA250
توان استندبای KW200
توان پرایم KVA230
توان پرايم KW180
6M16G275/5

دیزل ژنراتور  Baudouin

مدل 6M16G275/5

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA275
توان استندبای KW220
توان پرایم KVA250
توان پرايم KW197
6M16G300/5

دیزل ژنراتور  Baudouin

مدل 6M16G300/5

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA300
توان استندبای KW240
توان پرایم KVA275
توان پرايم KW216
6M16G350/5

دیزل ژنراتور  Baudouin

مدل 6M16G350/5

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA350
توان استندبای KW280
توان پرایم KVA320
توان پرايم KW252
6M21G400/5

دیزل ژنراتور  Baudouin

مدل 6M21G400/5

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA385
توان استندبای KW308
توان پرایم KVA350
توان پرايم KW277.2
6M21G440/5

دیزل ژنراتور  Baudouin

مدل 6M21G440/5

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA440
توان استندبای KW352
توان پرایم KVA400
توان پرايم KW316.8
6M21G500/5

دیزل ژنراتور  Baudouin

مدل 6M21G500/5

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA500
توان استندبای KW400
توان پرایم KVA450
توان پرايم KW360
6M21G550/5

دیزل ژنراتور  Baudouin

مدل 6M21G550/5

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA550
توان استندبای KW440
توان پرایم KVA500
توان پرايم KW395
6M33G660/5

دیزل ژنراتور  Baudouin

مدل 6M33G660/5

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA660
توان استندبای KW528
توان پرایم KVA600
توان پرايم KW475.2
8M21G660/5

دیزل ژنراتور  Baudouin

مدل 8M21G660/5

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA660
توان استندبای KW528
توان پرایم KVA600
توان پرايم KW475.2
6M33G715/5

دیزل ژنراتور  Baudouin

مدل 6M33G715/5

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA715
توان استندبای KW572
توان پرایم KVA650
توان پرايم KW514.8
6M33G750/5

دیزل ژنراتور  Baudouin

مدل 6M33G750/5

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA750
توان استندبای KW600
توان پرایم KVA680
توان پرايم KW540
6M33G825/5

دیزل ژنراتور  Baudouin

مدل 6M33G825/5

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA825
توان استندبای KW660
توان پرایم KVA750
توان پرايم KW594
C7.5D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C7.5D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA8.3
توان استندبای KW6.64
توان پرایم KVA7.5
توان پرايم KW6
C10D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C10D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA11
توان استندبای KW8.8
توان پرایم KVA10
توان پرايم KW8
C15D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C15D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA16.5
توان استندبای KW13.2
توان پرایم KVA15
توان پرايم KW12
C20D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C20D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA22
توان استندبای KW17.6
توان پرایم KVA20
توان پرايم KW16
C25D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C25D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA27.5
توان استندبای KW22
توان پرایم KVA25
توان پرايم KW20
C30D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C30D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA33
توان استندبای KW26.4
توان پرایم KVA30
توان پرايم KW24
C35D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C35D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA38
توان استندبای KW30.4
توان پرایم KVA35
توان پرايم KW28
C40D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C40D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA44
توان استندبای KW35.2
توان پرایم KVA40
توان پرايم KW32
C50D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C50D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA55
توان استندبای KW44
توان پرایم KVA50
توان پرايم KW40
C62.5D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C62.5D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA70
توان استندبای KW56
توان پرایم KVA62.5
توان پرايم KW50
C82.5D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C82.5D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA90
توان استندبای KW72
توان پرایم KVA82.5
توان پرايم KW66
C100D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C100D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA110
توان استندبای KW88
توان پرایم KVA100
توان پرايم KW80
C125D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C125D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA140
توان استندبای KW112
توان پرایم KVA125
توان پرايم KW100
C140D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C140D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA155
توان استندبای KW124
توان پرایم KVA140
توان پرايم KW112
C160D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C160D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA175
توان استندبای KW140
توان پرایم KVA160
توان پرايم KW128
C180D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C180D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA200
توان استندبای KW160
توان پرایم KVA180
توان پرايم KW144
C200D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C200D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA220
توان استندبای KW176
توان پرایم KVA200
توان پرايم KW160
C225D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C225D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA250
توان استندبای KW200
توان پرایم KVA225
توان پرايم KW180
C250D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C250D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA275
توان استندبای KW220
توان پرایم KVA250
توان پرايم KW180
C300D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C300D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA330
توان استندبای KW264
توان پرایم KVA300
توان پرايم KW240
C320D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C320D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA350
توان استندبای KW280
توان پرایم KVA320
توان پرايم KW256
C365D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C365D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA405
توان استندبای KW324
توان پرایم KVA365
توان پرايم KW292
C400D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C400D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA445
توان استندبای KW356
توان پرایم KVA400
توان پرايم KW320
C500D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C500D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA550
توان استندبای KW440
توان پرایم KVA500
توان پرايم KW400
C625D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C625D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA695
توان استندبای KW556
توان پرایم KVA625
توان پرايم KW500
C650D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C650D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA720
توان استندبای KW576
توان پرایم KVA650
توان پرايم KW520
C750D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C750D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA825
توان استندبای KW660
توان پرایم KVA750
توان پرايم KW600
C810D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C810D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA900
توان استندبای KW720
توان پرایم KVA810
توان پرايم KW648
C910D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C910D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA1010
توان استندبای KW808
توان پرایم KVA910
توان پرايم KW728
C1010D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C1010D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA1110
توان استندبای KW888
توان پرایم KVA1010
توان پرايم KW808
C1250D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C1250D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA1400
توان استندبای KW1120
توان پرایم KVA1250
توان پرايم KW1000
C1500D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C1500D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA1675
توان استندبای KW1340
توان پرایم KVA1500
توان پرايم KW1200
C1750D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C1750D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA1945
توان استندبای KW1556
توان پرایم KVA1750
توان پرايم KW1400
C2000D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C2000D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA2250
توان استندبای KW1800
توان پرایم KVA2000
توان پرايم KW1600
C2250D5P

دیزل ژنراتور  Cummins

مدل C2250D5P

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA2500
توان استندبای KW2000
توان پرایم KVA2250
توان پرايم KW1800
TAD531GE

دیزل ژنراتور  Volvo Penta

مدل TAD531GE

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA113
توان استندبای KW90
توان پرایم KVA101
توان پرايم KW81
TAD532GE

دیزل ژنراتور  Volvo Penta

مدل TAD532GE

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA145
توان استندبای KW116
توان پرایم KVA130
توان پرايم KW104
TAD731GE

دیزل ژنراتور  Volvo Penta

مدل TAD731GE

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA165
توان استندبای KW132
توان پرایم KVA155
توان پرايم KW124
TAD752GE

دیزل ژنراتور  Volvo Penta

مدل TAD752GE

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA196
توان استندبای KW157
توان پرایم KVA179
توان پرايم KW143
TAD733GE

دیزل ژنراتور  Volvo Penta

مدل TAD733GE

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA220
توان استندبای KW176
توان پرایم KVA203
توان پرايم KW162
TAD734GE

دیزل ژنراتور  Volvo Penta

مدل TAD734GE

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA275
توان استندبای KW220
توان پرایم KVA251
توان پرايم KW201
TAD1342GE

دیزل ژنراتور  Volvo Penta

مدل TAD1342GE

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA330
توان استندبای KW264
توان پرایم KVA315
توان پرايم KW252
TAD1343GE

دیزل ژنراتور  Volvo Penta

مدل TAD1343GE

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA416
توان استندبای KW333
توان پرایم KVA380
توان پرايم KW304
TAD1344GE

دیزل ژنراتور  Volvo Penta

مدل TAD1344GE

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA459
توان استندبای KW367
توان پرایم KVA418
توان پرايم KW334
TAD1345GE

دیزل ژنراتور  Volvo Penta

مدل TAD1345GE

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA510
توان استندبای KW408
توان پرایم KVA459
توان پرايم KW367
TAD1641GE

دیزل ژنراتور  Volvo Penta

مدل TAD1641GE

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA546
توان استندبای KW437
توان پرایم KVA508
توان پرايم KW407
TAD1642GE

دیزل ژنراتور  Volvo Penta

مدل TAD1642GE

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA601
توان استندبای KW481
توان پرایم KVA567
توان پرايم KW454
TWD1644GE

دیزل ژنراتور  Volvo Penta

مدل TWD1644GE

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA601
توان استندبای KW481
توان پرایم KVA567
توان پرايم KW454
TWD1645GE

دیزل ژنراتور  Volvo Penta

مدل TWD1645GE

مشخصاتمقدار
توان استندبای KVA780
توان استندبای KW624
توان پرایم KVA702
توان پرايم KW562
© 2022 · کلیه حقوق این سامانه متعلق به شرکت مشارکت نیرو آریا کیش می باشد.